منتظر دیگران نشوید، خودتان به عدالت عمل کنیدمنتظر دیگران نشوید، خودتان به عدالت عمل کنیدخدا نیاورد آن روز را ...خدا نیاورد آن روز را ...همین محرومین بودند که انقلاب کردندهمین محرومین بودند که انقلاب کردند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی