راس اهدافراس اهدافاسلام، مکتب تحرکاسلام، مکتب تحرکبزرگترین عیدبزرگترین عیدحمایت روحانیون از محرومین و پابرهنه هاحمایت روحانیون از محرومین و پابرهنه هامنتظر دیگران نشوید، خودتان به عدالت عمل کنیدمنتظر دیگران نشوید، خودتان به عدالت عمل کنیدخدا نیاورد آن روز را ...خدا نیاورد آن روز را ...همین محرومین بودند که انقلاب کردندهمین محرومین بودند که انقلاب کردند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی