اسلام، مکتب تحرک

اسلام مکتب تحرک است و قرآن کریم کتاب تحرک، تحرک در راه عدالت، تحرک در برقراری حکومت عدل. 5 تیر 1358

الإسلام مدرسه الحرکه، والقرآن کتابها، الحرکه فی سبیل العداله، الحرکه لإقامه حکومه العدل. ۱ شعبان ۱۳۹۹

Islam is the school of movement, and the Holy Qur'an is the book of movement; movement for justice and for the establishment of the government of justice. June 26, 1979

دریافت طرح
اشتراک اسلام، مکتب تحرک
کلیدواژه:
اسلامقرآنعدالتعدالت اجتماعیمبارزه