عدم تربیت صحیحعدم تربیت صحیحمکتب مادی-معنوی اسلاممکتب مادی-معنوی اسلامتهذیب کورکورانهتهذیب کورکورانهرضای خدا در مواعظرضای خدا در مواعظهر قلبی لایق علم نیستهر قلبی لایق علم نیستحُبُّ الدُنیا رَاس کلِّ خطیئه!حُبُّ الدُنیا رَاس کلِّ خطیئه!حوزه‌ و دانشگاه باید مرکز ساخت انسان باشدحوزه‌ و دانشگاه باید مرکز ساخت انسان باشداگر تهذیب نباشداگر تهذیب نباشداستفاده از ضیافت الهیاستفاده از ضیافت الهی تهذیب صفحه 2