استفاده از ضیافت الهیاستفاده از ضیافت الهیبا نفس پاک وارد بشوید در ماه رمضانبا نفس پاک وارد بشوید در ماه رمضاندر صراط مستقیم حرکت کندر صراط مستقیم حرکت کنعالم محضر خداستعالم محضر خداستدر جوانی خودتان را تهذیب کنیددر جوانی خودتان را تهذیب کنیدوعده اصلاح در پیری، از مکاید بزرگ شیطانوعده اصلاح در پیری، از مکاید بزرگ شیطانهمه باید به حضرت زهرا(سلام الله علیها) اقتدا کنیدهمه باید به حضرت زهرا(سلام الله علیها) اقتدا کنید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی