شب یلدای عشق

 یکی چون من عمری در ظلمات حصارها و حجابها مانده است و در خانه عمل و زندگی جز ورق و کتاب منیت نمی‌یابد و دیگری در اول شب یلدای زندگی سینه سیاه هوسها را دریده است و با سپیده سحر عشق عقد وصال و شهادت بسته است. 3 اسفند 1367

 إن واحداً مثلی امضی عمراً فی ظلمات الحصار والحجب، لا یجد منیه فی ساحه العمل والحیاه غیر الورق والکتاب. وآخر یدحر فی اول لیله طویله من حیاته هوس الشهوات ویعقد عهد الوصال والشهاده مع إطلاله سحر العشق.  ۱۵ رجب ۱۴۰۹

Those who have comprehended the circle of remembrance of the mystics and the dawn supplication [du`a sahar] of the supplicants of the seminaries and the clergy have not seen anything but martyrdom in the ecstasy of their presence and of the gifts of black bosom of desires at the first winter solstice's night of life and signed the contract of union with God and martyrdom with the dawn of love.  February ۲۲, ۱۹۸۹

دریافت طرح
اشتراک شب یلدای عشق
کلیدواژه:
امام خمینیعرفانشهادتجوانان و شهادتنفسعشقهوای نفساصلاح نفستهذیبشهداتزکیه نفسشهادت طلبی