شب یلدای زندگی

یکی چون من عمری در ظلمات حصارها و حجابها مانده است و در خانه عمل و زندگی جز ورق و کتاب منیت نمی‌یابد و دیگری در اول شب یلدای زندگی سینه سیاه هوسها را دریده است و با سپیده سحر عشق عقد وصال و شهادت بسته است. 03 اسفند 1367

 
دریافت طرح
اشتراک شب یلدای زندگی
کلیدواژه:
اخلاقعرفانشهادتتهذیب