اینجا صحبت عشق است و عشق...اینجا صحبت عشق است و عشق...شاخص دولت انقلابی | از تشر دشمنان نترسدشاخص دولت انقلابی | از تشر دشمنان نترسد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی