ولادت انسان کاملولادت انسان کاململت بی‌باکملت بی‌باکپیشوایان صبرپیشوایان صبرنمونه ای در همه ابعادنمونه ای در همه ابعاداتکای خودتان را هر روز به خارج کم بکنیداتکای خودتان را هر روز به خارج کم بکنیداینجا صحبت عشق است و عشق...اینجا صحبت عشق است و عشق...شاخص دولت انقلابی | از تشر دشمنان نترسدشاخص دولت انقلابی | از تشر دشمنان نترسد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی