یادتان نرود محمد رضا رایادتان نرود محمد رضا راایران وابسته و ذلیلایران وابسته و ذلیلپهلوی بدتر از مغولپهلوی بدتر از مغولماموریت برای وطنماموریت برای وطن عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی