ایران وابسته و ذلیل

آنان که به خیال خود برای ایران دل می‌سوزانند و به ادعای واهی برای ملت ایران غمناکند، ایران زمان پهلوی را که غرق فساد اخلاقی و بر باد ده شرف انسانی بود را می‌خواهند. ایرانی را که سرپرستش مظلومان را غارت کند و جیب آنان را پر کند و سرمایه‌هایش در خدمت طبقات مرفه و بالانشین باشد، و مستمندان و کوخ‌نشینان در فقر و محرومیت بسوزند و هیچ کس به فکر آنان نباشد. و بالاخره ایرانی را می‌خواهند که به اصطلاح شخص اولش در مقابل رئیس جمهور آمریکا چون دریوزگان، گردن کج کند تا مظلومان را پایمال کند. ۲۲ بهمن ۱۳۶۳

هولاء الذین یظنون انهم یشفقون علی إیران و یتظاهرون بانَّهم مغتموّن لشعب إیران، إنما یقصدون إیران التی کانت فی العهد البهلوی غارقه فی الفساد الاخلاقی و التی اذهبت شرفها الإنسانی ادراج الریاح یریدون إیران التی یغر مسوولوها المظلومین و یملاون جیوبهم هم و یضعون رووس اموالهم فی خدمه الفئات المرفهه التی تسکن المناطق الراقیه، و یبقون المعوزین و سکان الاکواخ یحترقون فی الفقر المدقِع و الحرمان و لا احد یفکّر فیهم، یریدون إیران التی یقف الشخص الاول فیها ذلیلًا خانعاً امام الرئیس الامریکی لیسحق المظلومین. ۲۰ جمادی الاول ۱۴۰۵

Those who imagine to be sympathizing with Iran and are sad for the Iranian nation by illusory claims, want the Iran of the Pahlavi time when the country was drowned in moral corruption and was about to lose its human dignity. They want an Iran whose leaders plunder the oppressed and empty their pocket and whose capitals serve the affluent and upper classes while the destitute and slum-dwellers suffer in poverty and deprivation with no one being concerned for them. Finally, they want an Iran whose first man complies with the US President like beggar so that he would trample upon the oppressed people. February 11, 1985

دریافت طرح
اشتراک ایران وابسته و ذلیل
کلیدواژه:
استقلالمحمدرضا شاه پهلویخسارت های زمان شاه