دنیا خواهی و آخرت جوییدنیا خواهی و آخرت جوییایستاده مثل سروایستاده مثل سروما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.ما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.روحیه خودباوریروحیه خودباوریاعتماد به همت جواناناعتماد به همت جواناناتکای خودتان را هر روز به خارج کم بکنیداتکای خودتان را هر روز به خارج کم بکنیدمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودرفع وابستگی به خارجرفع وابستگی به خارجحب دنیا را از قلب ما بیرون کنحب دنیا را از قلب ما بیرون کن وابستگی به دنیا صفحه 2