مبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودرفع وابستگی به خارجرفع وابستگی به خارجحب دنیا را از قلب ما بیرون کنحب دنیا را از قلب ما بیرون کنریاست در نظر امیرالمومنین(ع)ریاست در نظر امیرالمومنین(ع)حب دنیا و حب نفسحب دنیا و حب نفسروز نوید پیروزی خونروز نوید پیروزی خون عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی