حب دنیا و حب نفسحب دنیا و حب نفسروز نوید پیروزی خونروز نوید پیروزی خون عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی