رفع وابستگی به خارجرفع وابستگی به خارجحب دنیا را از قلب ما بیرون کنحب دنیا را از قلب ما بیرون کنریاست در نظر امیرالمومنین(ع)ریاست در نظر امیرالمومنین(ع)حب دنیا و حب نفسحب دنیا و حب نفسروز نوید پیروزی خونروز نوید پیروزی خون عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی