بیداری غرب‌زدگانبیداری غرب‌زدگانوابسته به شرق و غرب نباشیدوابسته به شرق و غرب نباشیدما باید خودمان را پیدا کنیمما باید خودمان را پیدا کنیموظیفه نسل جوانوظیفه نسل جوانگمشده‌ی دانشجویانگمشده‌ی دانشجویانتغییرات بنیادی در دروس آموزشیتغییرات بنیادی در دروس آموزشیجایی برای شرقزده و غربزده نیستجایی برای شرقزده و غربزده نیستما ضد غرب نیستیمما ضد غرب نیستیمحکومت اسلامی تاسیس کنیدحکومت اسلامی تاسیس کنید غربزدگی صفحه 2