وظیفه نسل جوانوظیفه نسل جوانگمشده‌ی دانشجویانگمشده‌ی دانشجویانتغییرات بنیادی در دروس آموزشیتغییرات بنیادی در دروس آموزشیجایی برای شرقزده و غربزده نیستجایی برای شرقزده و غربزده نیستما ضد غرب نیستیمما ضد غرب نیستیمحکومت اسلامی تاسیس کنیدحکومت اسلامی تاسیس کنیداز غرب نترسیداز غرب نترسیدخودمان را گم کردیمخودمان را گم کردیمهمه درد و بلای ما این است که ما غربزده هستیمهمه درد و بلای ما این است که ما غربزده هستیم غربزدگی صفحه 2