تا این مغز استعماری را عوض نکنیم نمیتوانیم مملکت را اداره کنیم...تا این مغز استعماری را عوض نکنیم نمیتوانیم مملکت را اداره کنیم...ما خودمان همه چیز داریم. غرب به ما محتاج است نه ما به او...ما خودمان همه چیز داریم. غرب به ما محتاج است نه ما به او...پسند #غرب تقدیم همه چیز، بدون چون و چراست!پسند #غرب تقدیم همه چیز، بدون چون و چراست!از تقلید غرب باید دست برداریداز تقلید غرب باید دست برداریداز شر تربیت یافتگان غرب و شرق به این زودیها نجات نخواهیم یافت...از شر تربیت یافتگان غرب و شرق به این زودیها نجات نخواهیم یافت...مهمترین عامل در کسب خودکفایی، توسعه مراکز علمی و تشویق نیروهای متعهد و متخصص استمهمترین عامل در کسب خودکفایی، توسعه مراکز علمی و تشویق نیروهای متعهد و متخصص استدوام و قوام جمهوری اسلامی ایران برپایه سیاست نه شرقی و نه غربی استوار استدوام و قوام جمهوری اسلامی ایران برپایه سیاست نه شرقی و نه غربی استوار استمبتلا به تهی مغزی مصنوعی شده ایم!مبتلا به تهی مغزی مصنوعی شده ایم!حساسیّت ویژه امام برای حفظ زبان فارسیحساسیّت ویژه امام برای حفظ زبان فارسی غربزدگی صفحه 2