همه درد و بلای ما این است که ما غربزده هستیمهمه درد و بلای ما این است که ما غربزده هستیمجهان ایمن از صیّاد نیست...جهان ایمن از صیّاد نیست...شاخص دولت انقلابی | غربزده نباشدشاخص دولت انقلابی | غربزده نباشدتا مغزمان استعماری باشد، نمی‌توانیم مملکت را اداره کنیم...تا مغزمان استعماری باشد، نمی‌توانیم مملکت را اداره کنیم...ما خودمان همه چیز داریم. غرب به ما محتاج است نه ما به او...ما خودمان همه چیز داریم. غرب به ما محتاج است نه ما به او...پسند غرب تقدیم همه چیز، بدون چون و چراست!پسند غرب تقدیم همه چیز، بدون چون و چراست!از تقلید غرب باید دست برداریداز تقلید غرب باید دست برداریداز شر تربیت یافتگان غرب و شرق به این زودیها نجات نخواهیم یافت...از شر تربیت یافتگان غرب و شرق به این زودیها نجات نخواهیم یافت...توسعه مراکز علمی و تشویق نیروهای متعهد متخصص، مهمترین عامل در خودکفاییتوسعه مراکز علمی و تشویق نیروهای متعهد متخصص، مهمترین عامل در خودکفایی غربزدگی صفحه 2