راه امام | آزادی به شکل غربیراه امام | آزادی به شکل غربیراه نما | زندگی انسانی شرافتمندانهراه نما | زندگی انسانی شرافتمندانهغرب زدگیغرب زدگیبه سرمایه‌داری پناه نبریدبه سرمایه‌داری پناه نبریدبیداری غرب‌زدگانبیداری غرب‌زدگانوابسته به شرق و غرب نباشیدوابسته به شرق و غرب نباشیدما باید خودمان را پیدا کنیمما باید خودمان را پیدا کنیموظیفه نسل جوانوظیفه نسل جوانگمشده‌ی دانشجویانگمشده‌ی دانشجویان غربزدگی صفحه 2