ما باید خودمان را پیدا کنیمما باید خودمان را پیدا کنیموظیفه نسل جوانوظیفه نسل جوانگمشده‌ی دانشجویانگمشده‌ی دانشجویانتغییرات بنیادی در دروس آموزشیتغییرات بنیادی در دروس آموزشیجایی برای شرقزده و غربزده نیستجایی برای شرقزده و غربزده نیستما ضد غرب نیستیمما ضد غرب نیستیمحکومت اسلامی تاسیس کنیدحکومت اسلامی تاسیس کنیداز غرب نترسیداز غرب نترسیدخودمان را گم کردیمخودمان را گم کردیم غربزدگی صفحه 2