جایی برای شرقزده و غربزده نیستجایی برای شرقزده و غربزده نیستما ضد غرب نیستیمما ضد غرب نیستیمحکومت اسلامی تاسیس کنیدحکومت اسلامی تاسیس کنیداز غرب نترسیداز غرب نترسیدخودمان را گم کردیمخودمان را گم کردیمهمه درد و بلای ما این است که ما غربزده هستیمهمه درد و بلای ما این است که ما غربزده هستیمجهان ایمن از صیّاد نیستجهان ایمن از صیّاد نیستشاخص دولت انقلابی | غربزده نباشدشاخص دولت انقلابی | غربزده نباشدتا مغزمان استعماری باشد، نمی‌توانیم مملکت را اداره کنیم...تا مغزمان استعماری باشد، نمی‌توانیم مملکت را اداره کنیم... غربزدگی صفحه 2