کید و مکر دشمنانکید و مکر دشمنانمهیا شوید برای مقاومتمهیا شوید برای مقاومت عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی