مهیا شوید برای مقاومت

آمریکا معلوم نیست به این زودی قطع طمع بکند از این کشور. از این جهت، ما باید خودمان را مهیا کنیم برای مقاومت. ۱۶ خرداد ۱۳۶۱

فلیس من المعلوم ان تکف #امریکا عن مطامعها فی هذا البلد بهذه السرعه. و لذلک، یجب علینا ان نعد انفسنا للمقاومه. ۱۳ شعبان ۱۴۰۲

It is not clear that the US will stop her covetous plans in this country. From this aspect we should prepare ourselves for resistance. 6 June 1982

دریافت طرح
اشتراک مهیا شوید برای مقاومت
کلیدواژه:
آمریکاقدرت دفاعیقدرت موشکی