قدرت ایمانیقدرت ایمانیما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.ما در جنگ به این نتیجه رسیده‌ایم که باید روی پای خودمان بایستیم.ایران جای تاخت و تاز دشمنان نیستایران جای تاخت و تاز دشمنان نیستبا قدرتمندی پیش برویدبا قدرتمندی پیش برویدمهیا شوید برای مقاومتمهیا شوید برای مقاومت عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی