رسیدگی به حال مستضعفینرسیدگی به حال مستضعفیناثبات برادری در نوروزاثبات برادری در نوروزاین حوادث امتحان استاین حوادث امتحان استهمه باید مشارکت کنیمهمه باید مشارکت کنیمبه این عبادت بشتابیدبه این عبادت بشتابید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی