رسیدگی به حال مستضعفینرسیدگی به حال مستضعفیناین حوادث امتحان استاین حوادث امتحان استهمه باید مشارکت کنیمهمه باید مشارکت کنیمبه این عبادت بشتابیدبه این عبادت بشتابید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی