درود بر مردان خدادرود بر مردان خداقدرت ایمانیقدرت ایمانیسیاست‌بازان خودفروختهسیاست‌بازان خودفروختهروز قدس روز اسلامروز قدس روز اسلامعطر خون شهدای ماعطر خون شهدای ماخون شهیدانخون شهیدانرو به زوالرو به زوالوعده قطعیوعده قطعیهمراه مردان فداکارهمراه مردان فداکار قدس شریف صفحه 2