همچو ریسمانهمچو ریسمانخم ابروی کجتخم ابروی کجتادعیه‌ی ائمهادعیه‌ی ائمهادعیه، قرآن صاعدادعیه، قرآن صاعدحاضر دیدن خدا در همه جاحاضر دیدن خدا در همه جاشب‌ها مجالس داشته باشیدشب‌ها مجالس داشته باشیدتقویت روحی در ادعیهتقویت روحی در ادعیهمناجات‌های معصومینمناجات‌های معصومیندعاهای معصومیندعاهای معصومین ادعیه و مناجات صفحه 2