عنایت الهیعنایت الهیطبل‌های تو خالیطبل‌های تو خالیتلاشِ نافرجامتلاشِ نافرجاممی‌خواهند ملت را از اسلام جدا کنندمی‌خواهند ملت را از اسلام جدا کننداحتیاج به دشمن جنایتکاراحتیاج به دشمن جنایتکارتحقیر آمریکاتحقیر آمریکاوحشت ستمگرانوحشت ستمگرانحوزه و دانشگاه ؛ سد محکم در مقابل تهاجم اجانب و نفوذ فسادحوزه و دانشگاه ؛ سد محکم در مقابل تهاجم اجانب و نفوذ فسادحمله اجانب به حوزه و دانشگاهحمله اجانب به حوزه و دانشگاه دشمن صفحه 2