منفور ترین فرد دنیامنفور ترین فرد دنیاگرفتاری ماگرفتاری ماهویت دینی و شرافت مکتبیهویت دینی و شرافت مکتبیدروغ‌های رسانه‌های بیگانهدروغ‌های رسانه‌های بیگانهخودمان تولید کنیمخودمان تولید کنیمحفظ جمهوری اسلامیحفظ جمهوری اسلامیدروغ‌های تبلیغاتیدروغ‌های تبلیغاتیدست رد به سینه قدرتهای شیطانیدست رد به سینه قدرتهای شیطانیوعده‌های پوشالیوعده‌های پوشالی دشمن صفحه 2