احتیاج به دشمن جنایتکاراحتیاج به دشمن جنایتکارتحقیر آمریکاتحقیر آمریکاوحشت ستمگرانوحشت ستمگرانحوزه و دانشگاه ؛ سد محکم در مقابل تهاجم اجانب و نفوذ فسادحوزه و دانشگاه ؛ سد محکم در مقابل تهاجم اجانب و نفوذ فسادحمله اجانب به حوزه و دانشگاهحمله اجانب به حوزه و دانشگاهمنفور ترین فرد دنیامنفور ترین فرد دنیاگرفتاری ماگرفتاری ماهویت دینی و شرافت مکتبیهویت دینی و شرافت مکتبیدروغ‌های رسانه‌های بیگانهدروغ‌های رسانه‌های بیگانه دشمن صفحه 2