تمام افراد ملت مسلمان باید بسیجی باشندتمام افراد ملت مسلمان باید بسیجی باشندبسیج؛ برکت و لطف الهیبسیج؛ برکت و لطف الهیملت ما سازش را نمیپذیردملت ما سازش را نمیپذیردمنفور ترین فرد دنیامنفور ترین فرد دنیایکپارچگی ملت در نتیجه فتنه‌هایکپارچگی ملت در نتیجه فتنه‌هاهمت والای ملت ایرانهمت والای ملت ایرانعید ملت ماعید ملت ما عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی