همت والای ملت ایرانهمت والای ملت ایرانعید ملت ماعید ملت ما عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی