ملت ما سازش را نمیپذیردملت ما سازش را نمیپذیردمنفور ترین فرد دنیامنفور ترین فرد دنیایکپارچگی ملت در نتیجه فتنه‌هایکپارچگی ملت در نتیجه فتنه‌هاهمت والای ملت ایرانهمت والای ملت ایرانعید ملت ماعید ملت ما عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی