ناجی ایرانیانناجی ایرانیاندر انتظار طلوعدر انتظار طلوعاین پیروزی مربوط به خدا بوداین پیروزی مربوط به خدا بودملت ما دست رد به سینه همه زدملت ما دست رد به سینه همه زدضرورت حفظ ایمانضرورت حفظ ایمانغلبه بر قدرت شیطانیغلبه بر قدرت شیطانیملت ما ترس نداردملت ما ترس نداردتمام افراد ملت مسلمان باید بسیجی باشندتمام افراد ملت مسلمان باید بسیجی باشندبسیج؛ برکت و لطف الهیبسیج؛ برکت و لطف الهی ملت ایران صفحه 2