این معما جز به عشق میسر نگردداین معما جز به عشق میسر نگرددبا قدرت ایستادهبا قدرت ایستادهوصیت امام | قدر نعمت بزرگوصیت امام | قدر نعمت بزرگرمز پیشرویرمز پیشرویمردم حاضرندمردم حاضرندهمین مردمهمین مردم حمایت مردم حمایت مردمپشتیبانی مردمپشتیبانی مردمخروج از بن‌بستخروج از بن‌بست ملت ایران صفحه 2