اهمیت حفظ اسلاماهمیت حفظ اسلامپیشروی جوانان برومندپیشروی جوانان برومندشیاطین در کمینشیاطین در کمینملت ما همه سربازندملت ما همه سربازندتحقیر آمریکاتحقیر آمریکاناجی ایرانیانناجی ایرانیاندر انتظار طلوعدر انتظار طلوعاین پیروزی مربوط به خدا بوداین پیروزی مربوط به خدا بودملت ما دست رد به سینه همه زدملت ما دست رد به سینه همه زد ملت ایران صفحه 2