ملت ما همه سربازندملت ما همه سربازندتحقیر آمریکاتحقیر آمریکاناجی ایرانیانناجی ایرانیاندر انتظار طلوعدر انتظار طلوعاین پیروزی مربوط به خدا بوداین پیروزی مربوط به خدا بودملت ما دست رد به سینه همه زدملت ما دست رد به سینه همه زدضرورت حفظ ایمانضرورت حفظ ایمانغلبه بر قدرت شیطانیغلبه بر قدرت شیطانیملت ما ترس نداردملت ما ترس ندارد ملت ایران صفحه 2