ایستادگی روحانیتایستادگی روحانیتبه پا خیزیدبه پا خیزیدشکست قدرت‌هاشکست قدرت‌هاوعده‌های پوشالیوعده‌های پوشالی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی