ایستادگی روحانیتایستادگی روحانیتشکست قدرت‌هاشکست قدرت‌هاوعده‌های پوشالیوعده‌های پوشالیبه پا خیزیدبه پا خیزید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی