وظیفه همگانیوظیفه همگانینتیجه مقاومتنتیجه مقاومتخودمان را پیدا کنیمخودمان را پیدا کنیممعجزه قدرت الهیمعجزه قدرت الهیما آماده‌ایم...ما آماده‌ایم...معجزه قدرت الهیمعجزه قدرت الهیایستادگی روحانیتایستادگی روحانیتشکست قدرت‌هاشکست قدرت‌هاوعده‌های پوشالیوعده‌های پوشالی ایستادگی صفحه 2