کلید خوشبختی یا بدبختیکلید خوشبختی یا بدبختیپدر و مادرها الگوی بچه‌هاپدر و مادرها الگوی بچه‌هادامن عصمت و عظمتدامن عصمت و عظمتفاجعه تفرقه دانشگاه و حوزهفاجعه تفرقه دانشگاه و حوزهحمله اجانب به حوزه و دانشگاهحمله اجانب به حوزه و دانشگاهمعلمین می‌توانند استقلال مملکت را حفظ کنندمعلمین می‌توانند استقلال مملکت را حفظ کنندبا رادیو و تلویزیون از همه چیز بهتر می شود پرورش داد مملکت را.با رادیو و تلویزیون از همه چیز بهتر می شود پرورش داد مملکت را.هیچ شغلی به شرافت مادری نیستهیچ شغلی به شرافت مادری نیستفرزندانی تحویل جامعه بدهید که برای اسلام مفید باشندفرزندانی تحویل جامعه بدهید که برای اسلام مفید باشند تعلیم وتربیت، اهمیت و جایگاه صفحه 2