فرزندانی تحویل جامعه بدهید که برای اسلام مفید باشند

خواهران من، کوشش کنید که فرزندان خودتان را خوب تربیت کنید؛ کوشش کنید که فرزندان خودتان را با ایمان و با اراده تربیت کنید؛ کوشش کنید که فرزندانی تحویل جامعه بدهید که برای اسلام مفید باشند. 23 خرداد 1358

اخواتی، إسعین ان تربّین ابناءکنّ تربیه حسنه، وجِدَّنّ فی ان یکونوا مومنین اولی إراده، واعملنَ ان تعطین المجتمع ابناء نافعین للإسلام. ۱۸ رجب ۱۳۹۹

My sisters, make efforts to train your children properly. Make efforts to bring up your children so that they have faith and determination. Try to deliver children to society who would be useful to Islam. 13 June 1979

دریافت طرح
اشتراک فرزندانی تحویل جامعه بدهید که برای اسلام مفید باشند
کلیدواژه:
زن و خانوادهتعلیم وتربیت، اهمیت و جایگاهمادرانجایگاه و نقش زن