هیچ شغلی به شرافت مادری نیست

تربیت اولاد را پیش شما کوچک کردند. تربیت اولاد بالاترین چیزی است که در همه جوامع از همه شغلها بالاتر است. هیچ شغلی به شرافت مادری نیست. این خیانت بزرگی است که به ملت ما کردند. مادرها را منصرف کردند از بچه داری .... بچه داری را یک چیز منحطی حساب کردند؛ در صورتی که از دامن همین مادرها مالک اشتر پیدا می‌شود. از دامن همین مادرها حسین بن علی پیدا می‌شود.  2 خرداد 1358

لقد حقروا فی اعینکنَّ مهمه تربیه الاطفال مع ان تربیه الاطفال تعد من المهام النبیله إذ هی فی جمیع المجتمعات افضل من جمیع الاعمال. لیس هناک من عمل یوازی شرف الامومه. وهولاء قد اسقطوا هذا العمل واحتقروه، وهذه خیانه کبیره ارتکبوها بحقنا وبحق امتنا، لقد جعلوا الامهات ینصرفن عن تربیه الاطفال. اعتبروا تربیه الاطفال شیئاً حقیراً، رغم ان حضن الام انجب مثل مالک الاشتر. ومن حضن الام ینشا الحسین بن علی. ۲۶ جمادی الثانی ۱۳۹۹

They did their best to make this job appear contemptible in your eyes. No other responsibility is so blissfully, as honorable as the responsibility of motherhood. What they did was the most terrible act of treachery by making many women give up their responsibilities as mothers. In the same breath, people such as Malik al-Ashtar gained their renown because of having been bought up by good mothers. Husayn ibn `Ali was brought up by such a mother. 23 May 1979

دریافت طرح
اشتراک هیچ شغلی به شرافت مادری نیست
کلیدواژه:
تعلیم وتربیت، اهمیت و جایگاهتعلیم و تربیت و عوامل دینی موثر بر آنمادران