درس ایثار در عید قرباندرس ایثار در عید قربانخود را فدا کنید و دین عدل را به پا داریدخود را فدا کنید و دین عدل را به پا دارید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی