مبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودوقت هجرت استوقت هجرت استحب دنیا را از قلب ما بیرون کنحب دنیا را از قلب ما بیرون کن عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی