وقت هجرت استوقت هجرت استحب دنیا را از قلب ما بیرون کنحب دنیا را از قلب ما بیرون کن عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی