با ترور نمی‌شودبا ترور نمی‌شودوصیت امام | قدر نعمت بزرگوصیت امام | قدر نعمت بزرگرمز پیشرویرمز پیشرویمردم حاضرندمردم حاضرندهمین مردمهمین مردم حمایت مردم حمایت مردممایه افتخارمایه افتخارپشتیبانی مردمپشتیبانی مردمخروج از بن‌بستخروج از بن‌بست مردم صفحه 2