دست رد به سینه قدرتهای شیطانیدست رد به سینه قدرتهای شیطانینشانگر اسلامنشانگر اسلام عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی