دست‌نشاندگان منطقه مانع رهایی فلسطیندست‌نشاندگان منطقه مانع رهایی فلسطینفلسطین در راس مصیبت‌هافلسطین در راس مصیبت‌هااتحاد مسلمانان و مستضعفیناتحاد مسلمانان و مستضعفینحبل آمریکا و شورویحبل آمریکا و شورویسیره پیغمبر(ص) چی بوده است، سیره شماها چی است؟سیره پیغمبر(ص) چی بوده است، سیره شماها چی است؟اعمالشان بر خلاف حکومت اسلامی استاعمالشان بر خلاف حکومت اسلامی استتفرقه بین مسلمانانتفرقه بین مسلمانانبرنامه ما، وحدت کلمه مسلمینبرنامه ما، وحدت کلمه مسلمیناختلاف مذهبی بین دولت‌های اسلامیاختلاف مذهبی بین دولت‌های اسلامی سران کشورهای اسلامی صفحه 2