از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت و پیروزی این امت را مستدعی هستیم
ما در مقابل اینها شرمسار هستیم
اگر بخواهید یک ملت قوی آزاد باشید، از تشریفات یک قدری بکاهید
کاستن از تشریفات در ایام نوروز
انتحار بهترین راه برای صدام‌
ورود سیاست در ارتش شکست ارتش است
تکلیف همه شما این است که با هم باشید بدون اینکه در یک حزب یا در گروهی وارد شده باشید
جایز نبودن ورود قوای مسلحه در احزاب‌
ما باید خودمان، خودمان را حفظ کنیم
کلیپ های کوتاه درباره امام خمینی صفحه 2