فیلم

ابرقدرتها

خطر قدرت در دست ظالم
دولت های منطقه میتوانند شر ابرقدرتها را کم کنند
خداوند ملتهای اسلامی را بیدار کند
آن چیزی که دنیا را تهدید میکند انحراف اخلاقی است
امریکا دوست نمی‌خواهد، خدمتگزار می‌خواهد
فریضه است برای همه ما حفظ حیثیت این جمهوری اسلامی
ارزش جان انسان ها برای ابرقدرتها
قدرتهای بزرگ با اسلام مخالف‌اند
بنای جمهوری اسلامی بر حفظ استقلال خودش‌
بیشتر