فیلم

کمال

خطر قدرت در دست ظالم
هوای نفس انسان سیر نمی‌شود
بشر انحصار طلب است
همه در فطرتشان خداست
آنکه انسان را از تزلزل بیرون می‌آورد ذکر خداست
سخنرانی در جمع مدیران صندوقهای قرض الحسنه (مبعث- اهمیت قرض الحسنه)
بیشتر