فیلم

متفقین

عملکرد دولت و ارتش پهلوی دربرابر متفقین
قدرت دروغین ارتش رضا خان
فرار فرماندهان ارتش رضا خان
مزد نوکری
بیشتر