فیلم

غرب

مایوس کردن مردم در برابر غرب
هر امری را که غرب برای ما بیاورد یک امر استعماری است
بازگشت به ارزشها و زدودن فرهنگ غرب‌
دمکراسی واقعی در اسلام‌
وضعیت تحصیل ایرانیان در خارج از کشور
نقش صدا و سیما در پیشرفت نظام اسلامی‌
بیشتر