فیلم

غرب

مایوس کردن مردم در برابر غرب
هر امری را که غرب برای ما بیاورد یک امر استعماری است
بیشتر