فیلم

تخصص

نیاز مجلس به افراد متعهد و متخصص
اگر ایمان پهلوی تخصص نباشد، تخصص مضر است
جمهوری اسلامی و اسلام، پشتیبان دانشگاه است
محیط دانشگاه، محیط تعلیم و تعلم است
حزب بعث عراق
مبدا همه خیرات برای یک مملکت این است که ایمان در کار باشد
اهمیت برنامه‌ریزی در مسائل کشور
لزوم برنامه ریزی مسائل کشور بوسیله متخصصین و روحانیون
سخنرانی در جمع وزیر فرهنگ و روسای دانشگاهها (همراهی حوزه و دانشگاه)
بیشتر