فیلم

حب دنیا

حُبُّ الدنیا راس کُلِّ خَطیئَهٍ
سیطره بر نفس
زحمات انبیاء
مصائب نفسانیت
بیشتر