فیلم

وزارت ارشاد

ما تبلیغاتمان در خارج بسیار ناقص است
امروز موظفیم که تبلیغات را هر چه بیشتر تقویت کنیم
سخنرانی در جمع اعضای شورای عالی تبلیغات اسلامی (ویژگی تبلیغات در زمان ما)
بیشتر