فیلم

وزارت خارجه

ما تبلیغاتمان در خارج بسیار ناقص است
سخنرانی در جمع اعضای شورای عالی تبلیغات اسلامی (ویژگی تبلیغات در زمان ما)
بیشتر