فیلم

حزب بعث

ما به شرطی صلح می‌کنیم که شما از اینجا بروید
یکی از شروط صلح این است که...
همه موظفیم به اینکه برای خدا قیام کنیم
ما هیچ وقت بنا نداشتیم و نداریم که به یک کشوری هجوم کنیم
ایران برای خدا قیام کرده
با اسم اسلام علمای اسلام را شهید میکنند
گرفتاری ملت ایران در دوران پهلوی
گرفتاری ملت عراق در حکومت بعث
لزوم وحدت کلمه ملت عراق دربرابر صدام
بیشتر