فیلم

مسئولیت

رئیس و پیشخدمت ادارات همه اجیر مردم هستند
مبادا یک وقت یک کسی احتیاج به استاندار داشته باشد، نتواند او را ببیند
احتیاج ارتش به امر تعلیم و تربیت اسلامی‌
مسئولیت اعضای ارگان‌ها
سخنرانی در جمع کارکنان صنایع دفاع (خدمت به اسلام و کشور)
ویژگی‌ها و مفاسد دیکتاتوری‌
خودخواهی منشا همه فسادهاست
هیچ سیر نمی‌شود انسان
در تمام فطرتها بی‌استثنا، عشق به کمال مطلق است
بیشتر