فیلم

مسئولیت

رئیس و پیشخدمت ادارات همه اجیر مردم هستند
مبادا یک وقت یک کسی احتیاج به استاندار داشته باشد، نتواند او را ببیند
احتیاج ارتش به امر تعلیم و تربیت اسلامی‌
مسئولیت اعضای ارگان‌ها
بیشتر