فیلم

جنگ سیاسی

ما امروز در حال جنگ هستیم؛ هم جنگ سیاسی و هم جنگ نظامی
دشمنِ شکست‌خورده
بیشتر