فیلم

کمپ دیوید

طرح ذلت بار به رسمیت شناختن اسرائیل
تلاش برای به رسمیت شناخته شدن اسرائیل توسط کشورهای منطقه
به رسمیت شناختن اسرائیل ، ننگ ممالک اسلامی
بیشتر