فیلم

دانش

تاکید اسلام به تعلیم و تربیت علمی
ما باید در تمام مدت عمرمان علم را تحصیل کنیم
غیر متناهی است فطرت در همه امور
علم و تهذیب
بیشتر