فیلم

تعلیم و تربیت

آموزش و تربیت معنوی دوبال برای پرواز
اگر دانشگاه مومن تحویل ملت داد کشور از همه آسیب ها نجات پیدا کرده
احتیاج ارتش به امر تعلیم و تربیت اسلامی‌
تربیت اسلامی در مدارس برای اصلاح کشور
عدم وجود تعهد اسلامی در تربیت جوانان در رژیم پهلوی
تمام کسانی که سرو کارشان با کودکها هست، اینها متعهد به اسلام باشند
خردسالان و نوجوانان را مستقل از حیث افکار و فرهنگ بار بیاورند
آدم غربزده تربیت کردند
قلمها و بیانها با مغزهای مردم رابطه دارند
بیشتر