فیلم

مدارس

تربیت اسلامی در مدارس برای اصلاح کشور
تمام کسانی که سرو کارشان با کودکها هست، اینها متعهد به اسلام باشند
امانت بودن نونهالان در دست معلمان
هر کس مخالفت نکند، خائن به اسلام است
بیشتر