فیلم

خدمت به کشور

جمهوری اسلامی و اسلام، پشتیبان دانشگاه است
محیط دانشگاه، محیط تعلیم و تعلم است
وظیفه سربازی
ورود افراد متعهد به اسلام در انجمن های اسلامی
باید به اندازه توان خودمان خدمتگزار به اسلام باشیم
کاری که برای خداست دلسردی ندارد
از خدای تبارک و تعالی، توفیق همه قوای مسلح را می‌خواهم
خداوند متعال بر ما منت نهاد
مُچِشان را بگیرید
بیشتر