فیلم

مخالفین جمهوری اسلامی

امیدوارم که آنها که در خارج هستند دیگر برگردند
ناشناخته بودن حکومت اسلامی برای دشمنان‌
ادعا می‌کنند که ما جامعه‌ها را می‌شناسیم و نشناختند
ما باید خودکفا باشیم
آن حربه‌ای که در دست ایران است، پیش آنها نیست
ملت با اسلام است
گروههای بیگانه از اسلام‌
«اسلام منهای روحانیت» خیانت است‌
آفرینندگان حماسه 15 خرداد
بیشتر