فیلم

مخالفین جمهوری اسلامی

اگر حکومتی سراغ دارید که یک شبه ایران را گلستان میکند معرفی کنید
حل تدریجی و اصلاح امور
اختناق و خفقان در دوران پهلوی
اگر یک جایی یک فساد می‌شود، شما تمام مسائل که انجام گرفته است نادیده نگیرید
احزاب مادامی که با ما جنگ ندارند آزادند
شکست جمهوری اسلامی ، شکست مستضعفین در سرتاسر جهان است
اشخاص منافق نمی‌توانند با هم اتحادی داشته باشند
حکومت ایران را می‌خواهد بگیرد
ملت باید بیدار باشد
بیشتر