فیلم

مخالفین جمهوری اسلامی

اگر حکومتی سراغ دارید که یک شبه ایران را گلستان میکند معرفی کنید
حل تدریجی و اصلاح امور
اختناق و خفقان در دوران پهلوی
اگر یک جایی یک فساد می‌شود، شما تمام مسائل که انجام گرفته است نادیده نگیرید
احزاب مادامی که با ما جنگ ندارند آزادند
اگر این جمهوری اسلامی شکست بخورد، شکست مستضعفین در سرتاسر جهان است
اشخاص منافق نمی‌توانند با هم اتحادی داشته باشند
حکومت ایران را می‌خواهد بگیرد
ملت باید بیدار باشد
بیشتر