فیلم

گروهک ها

تبلیغات گروهک ها و نوکران رژیم پهلوی ضد جمهوری اسلامی
در مقابل سیل خروشان ملت مسلمان ایران قطره‌ای بیش نیستید
نصیحت به جوانان فریب‌خورده گروهکها
این ملت را نشناخته بودند
من با زبانهای مختلف آنها را دعوت کردم که با ملت ایران این طور نکنند
لزوم اعلام برائت نهضت آزادی از گروهک های ضد اسلام
من مصلحت همه مسلمین را و غیر مسلمین را می‌خواهم
فکر کنید که دارید چه می‌کنید
من نمی‌خواستم که آنها هم این سرنوشت را داشته باشند
بیشتر