فیلم

تبعید

نماز امام خمینی (ره) در نوفل لوشاتو
نماز امام خمینی (ره) در فرانسه
تصاویری از نماز امام در فرانسه
حال وهوای آخرین روزهای اقامت امام در نوفل لوشاتو فرانسه
بیشتر