فیلم

مردم سالاری دینی

اینجا آراء ملت حکومت می‌کند
حاکمیت بر قلوب‌
اهمال نکنید
نباید اشتباه تکرار شود...
شکر ملت
مردم اسلام را می‌خواهند
بیشتر