فیلم

قوای انتظامی

مصلحت، مصلحت همه است
ضرورت رعایت سلسله مراتب و نظم در سپاه و سایر قوای نظامی
ملت ما انسجام خودش را بیشتر کند
توبه کنید قبل از اینکه در صحنه گرفتار شوید
از سخنرانیهایی که موجب تشنج بشود جلوگیری کنید
بستن بازار و راه افتادن در محله‌ها بدون اینکه اجازه داده شده باشد انحراف است
به امانت خدا خیانت نکنید
دعا برای پرسنل نیروی هوایی و دریایی
آزادی که شما می‌خواهید آزادی دیکته شده است
بیشتر