فیلم

قوای انتظامی

مصلحت، مصلحت همه است
ضرورت رعایت سلسله مراتب و نظم در سپاه و سایر قوای نظامی
ملت ما انسجام خودش را بیشتر کند
توبه کنید قبل از اینکه در صحنه گرفتار شوید
بیشتر