فیلم

حسنی مبارک

ابرقدرتها از شما استفاده می‌کنند و آن روزی که دیدند از شما استفاده حاصل نمی‌شود، تفاله شما را به دور می‌ریزند
دعوت از ملت مصر برای قیام
بیشتر